top of page

Žemiau yra pateikiamos Bendrosios UAB "Homero" nuomos sutarties sąlygos

UAB „Homero“ (www.rentebike.lt) elektrinių paspirtukų ir elektrinių dviračių nuomos sutarties Bendrosios sąlygos (2021-03-08 redakcija)

1.     DAIKTO PERDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS
1.1.      Daiktas perduodamas Nuomininkui, pasirašant Atlygintinę Daikto nuomos sutartį (Specialiąsias sąlygas) (toliau – Sutartis), kuri kartu yra ir  Daikto perdavimo – priėmimo aktas. Kartu su Daiktu perduodami reikiami priklausiniai yra nurodomi Sutartyje.
1.2.      Nuomininkui pereina Daikto atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika bei atsakomybė už Daiktu padarytą žalą sau ir/ar tretiesiems asmenims:
1.2.1.          Daikto nuomos laikotarpiu: nuo Daikto perdavimo pasirašant Sutartį momento iki Daikto grąžinimo patvirtinant apie Daikto grąžinimą Sutartyje;
1.2.2.          Daikto išbandymo metu - nuo to momento, kai Daiktas fiziškai perduodamas iki Daikto grąžinamo Nuomotojui, išskyrus atvejus, jei žala atsirado dėl to, kad Daiktas buvo techniškai netvarkingas;
1.3.      Jeigu Nuomininkas vėluoja grąžinti Daiktą Nuomotojui, jis privalo apie tai iš anksto bent prieš 1 valanda iki nuomos termino pabaigos įspėti Nuomotoją ir susitarti dėl kito Daikto grąžinimo laiko ar Nuomos termino pratęsimo. Jeigu Nuomininkas per 24 val. nuo nuomos termino pabaigos neinformuoja Nuomotojo apie vėlavimą grąžinti Daiktą, Nuomotojas turi teisę apie Daikto vagystę pranešti policijai.
2.     NUOMOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
2.1.      Nuomotojas įsipareigoja:
2.1.1.       Išnuomoti Daiktą Nuomininkui šioje Bendrųjų sąlygų sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
2.1.2.       Išnuomoti Daiktą Nuomininkui Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
2.1.3.       perduoti Nuomininkui visus Daikto priklausinius, nurodytus Sutartyje, ir su jo eksploatavimo susijusius dokumentus,
2.1.4.       pateikti instrukcijas dėl Daikto naudojimo, informuoti Nuomininką apie Daikto trūkumus (jei tokių yra);
2.2.      Nuomotojas turi teisę:
2.2.1.          pasiteirauti apie Nuomininko kvalifikaciją ir patirtį naudojant panašius daiktus, paprašyti pateikti tai įrodantį dokumentą, jei daikto naudojimui būtina speciali kvalifikacija/patirtis;
2.2.2.          atsiimti Daiktą anksčiau numatyto laiko arba kreiptis į policiją ir paskelbti Daikto paiešką Nuomininkui pažeidžiant šią sutartį, keliant pavojų aplinkiniams (pvz., jei Nuomininkas naudoja Daiktą ne pagal paskirtį, yra gauti pranešimai iš policijos apie padarytas neteisėtas veikas, Daikte įmontuota visuotinė padėties nustatymo sistema (GPS) rodo, kad Nuomotojas pažeidžia leistiną naudojimo teritoriją).
2.2.3.       Reikalauti Nuomininko per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo atlyginti:
2.2.3.1.      Nuomotojo patirtus nuostolius ir žalą Daikto žuvimo arba sugadinimo atveju;
2.2.3.2.      nuostolius, kurių atlyginimo pareikalauja tretieji asmenys ar jų draudimo bendrovės žalos padarymo atveju tretiesiems asmenims;
2.2.4.          Reikalauti Nuomininko per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo sumokėti baudas Nuomininkui netinkamai vykdant šią Bendrųjų sąlygų sutartį ir Sutartį (pvz., grąžinus Daiktą su ne visais perduotais priklausiniais, viršijus leistiną eksploatacijos normą ir pan.);
2.2.5.          Grąžinti Nuomininko sumokėtą užstatą (atlikus reikiamus pagrįstus išskaitymus) ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Daikto grąžinimo momento, užfiksuoto Daikto perdavimo-priėmimo akte (Sutartyje);
2.2.6.       Pateikti ataskaitą Nuomininkui Sutarties 1 dalyje nurodytu el. pašto adresu apie atliktus išskaitymus iš Nuomininko sumokėto užstato.
5.   NUOMININKO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1.    Nuomininkas įsipareigoja:
5.1.1.        priimti Daiktą iš Nuomotojo Sutartyje ir šioje Bendrųjų sąlygų sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka, įsitikinant, kad yra visi būtini su Daikto eksploatavimu susiję priklausiniai ir dokumentai;
5.1.2.        nuomos terminu naudotis Daiktu laikantis šios Bendrųjų sąlygų sutarties ir Sutarties sąlygų (pvz., pagal sutartą paskirtį, nurodytoje teritorijoje ir pan.), atsižvelgiant į jo technines charakteristikas (naudoti Daiktą rūpestingai kaip savo, naudoti tinkamas eksploatacines medžiagas, valyti ir prižiūrėti Daiktą taip, kaip nurodyta Daikto priežiūros instrukcijoje ir pan.), naudotis laikantis saugumo ir protingumo principų;
5.1.3.    savo sąskaita dengti Daikto eksploatavimo išlaidas;
5.1.4.        sumokėti visas Nuomininkui paskirtas baudas, susijusias su neteisėtu Daikto naudojimu, įskaitant KET, ATPK, BK ir kitų teisės aktų galimais pažeidimais;
5.1.5.        saugoti Nuomininkui perduotą Daiktą elgiantis apdairiai ir rūpestingai (pvz., reguliariai tikrinti eksploatacinių medžiagų lygį, jeigu reikalinga, saugiai laikyti Daiktą naudojimo ir nenaudojimo metu, net ir trumpam laikui nepalikti be priežiūros ar nepilnamečių vaikų akivaizdoje. Nuomininkas privalo saugoti Daiktą, jo priklausinius ir dokumentus nuo trečiųjų asmenų ir t.t.)
5.1.6.        grąžinti Daiktą laikantis šioje Bendrųjų sąlygų sutartyje ir specialiųjų sąlygų Sutartyje nustatytų sąlygų (pvz., su nurodytais perduotais priklausiniais, švarų ir pan.) tokios komplektacijos ir techninės būklės, kokios jis buvo išnuomotas, atsižvelgiant į normalų Daikto nusidėvėjimą. Grąžinant Daiktą Nuomotojui Nuomininkas įsipareigoja užpildyti ir pasirašyti Daikto perdavimo - priėmimo akto dalį esančią Sutartyje.
5.1.7.    be Nuomotojo leidimo nepernuomoti, nesubnuomoti, jokiais būdais neapsunkinti Nuomotojo teisių į Daiktą;
5.1.8.        Iš anksto bent prieš 1 valandą iki nuomos termino pabaigos ir visais atvejais ne vėliau nei per 4 val. nuo nuomos termino pabaigos informuoti Nuomotoją apie vėlavimą grąžinti Daiktą Sutartyje sutartu laiku.
5.1.9.    Esant atitinkamam Nuomotojo reikalavimui:
5.1.9.1.     Sumokėti Sutartyje nurodytas baudas už sutartinių prievolių netinkamą vykdymą per Nuomotojo nurodytus terminus;
5.1.9.2.     Kompensuoti Nuomotojo ir ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius per Nuomotojo nurodytus terminus  Sutartyje ir šioje Bendrosios dalies sutartyje numatytais atvejais
5.2.    Nuomininkas turi teisę:
5.2.1.        be atskiro Nuomotojo sutikimo savo sąskaita atlikti naudingus Daikto pagerinimus, kurie nuomos terminui pasibaigus galės būti atskirti nuo Daikto nepadarius jam žalos prieš grąžinant Daiktą Nuomotojui;
5.2.2.        atsisakyti Daikto nuomos, jeigu po Daikto išbandymo yra nustatomi akivaizdūs Daikto techninės būklės trūkumai, dėl kurių Daikto eksploatavimas: (i) būtų susijęs su numatomais Daikto sužalojimais; (ii) keltų grėsmę aplinkiniams ir/arba pačiam Nuomininkui (iii) numatoma, kad sukeltų tokią situaciją, kad Nuomininkas juo negalėtų naudotis.
6.   DAIKTO NAUDOJIMAS
6.1.    Daiktą gali naudoti tik Sutartyje nurodyti asmenys, o jei nuomojasi įmonė - jos įgalioti darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, jei Daikto naudojimui būtina speciali kvalifikacija.
6.2.    Daiktą draudžiama naudoti:
6.2.1.    Komerciniams tikslams, jeigu tai prieš tai nėra suderinta su Nuomotoju;
6.2.2.    Sąlygomis, kurios nesuderinamos su saugiu daikto naudojimu ar žalos pačiam Daiktui nesukėlimu;
6.2.3.    Nusikalstamiems ir neteisėtiems veiksmams;
6.2.4.       Jeigu Nuomininkas yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai ir galimybei saugiai naudoti daiktą;
6.2.5.    Sportiniuose ar eismo renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių;
6.3.    Kiekvieną kartą naudodamas Daiktą Nuomininkas privalo kontroliuoti eksploatacinių medžiagų lygį (pvz. oro slėgį padangose).
6.4.    Sugedus Daiktui, remontas turi būti atliekamas tik su Nuomotoju suderintame tokio pobūdžio daiktų techninio aptarnavimo servise ir šalių sutarta būtina apimtimi;
7.   VAGYSTĖ, NELAIMINGAS ATSITIKIMAS, DAIKTO PRADARIMAS/ŽUVIMAS, KITI DAIKTO SUGADINIMAI
7.1.    Įvykus Daikto praradimui/žuvimui, gaisrui, nelaimingam atsitikimui, kitam sugadinimui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą Daiktui, vagystės atveju, Nuomininkas privalo kuo skubiau apie įvykį pranešti Nuomotojui, policijai, draudimo įstaigai ar kitoms oficialioms instancijoms, priklausomai nuo sugadinimo masto reikalauti, kad įvykis būtu tiriamas policijoje.
7.2.    Policijos ar kitų įgaliotų institucijų dokumentai- yra pagrindas imtis atitinkamų veiksmų prieš trečiuosius asmenis dėl padarytos žalos atlyginimo.
7.3.    Nuomininkas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų Nuomotojo interesus, jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta nelaimingas atsitikimas, gaisras, užpylimas ar kitoks sugadinimas. Nuomininkas privalo:
7.3.1.    Nedelsiant gelbėti Daiktą, apsaugoti jį nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis, galinčias padidinti nuostolius;
7.3.2.    Nedelsiant apie įvykį pranešti policijai ir gauti policijos pranešimą apie įvykį;
7.3.3.    Nedelsiant informuoti apie įvykį Nuomotoją.
7.4.    Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą Nuomininko turtui ar tretiesiems asmenims, padarytą Daiktu, paliktu be Nuomininko priežiūros.
8.   ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1.    Nuomininkas yra visiškai atsakingas Nuomotojui už Daikto sugadinimus, gedimus, kurie įvyko dėl Nuomininko tyčinių ar aplaidžių veiksmų.
8.2.    Nuomininkas įsipareigoja padengti nuostolius, padarytus nuomojamam Daiktui tuo atveju, jei draudimo nėra, draudimas negalioja ar draudimo bendrovė apmoka tik dalį padarytų nuostolių. Nepataisomai sugadinus daiktą ar įvykus vagystei nuomos metu Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui nuostolius, kurie yra lygus daikto vertei nurodytai 2.1 Sutarties dalyje. Sugadinus daiktą ar jo dalis nuomotojas atlygina nuostolius lygius sugadintų dalių rinkos vertei įskaitant ir taisymo darbų kainą nurodytą Sutarties Priede nr. 1. Jeigu konkreti žala Sutarties Priede nr. 1 nėra nurodyta Nuomotas atlygina nuostolius remiantis detalių rinkos kaina ir valandiniu remonto serviso darbų įkainiu, kuris sudaro 30 EUR be PVM už valandą. 
8.3.    Nuomininkas prisiima visišką atsakomybę už savo sveikatą ir gyvybę, taip pat, kad pasirinks saugų važiavimo greitį ir manevrus.
8.4.    Pametus Daikto priklausinius ar dokumentus Nuomininkas pilnai apmoka su priklausinių atpirkimo arba su dokumentų atstatymo susijusias Nuomotojo išlaidas.
8.5.    Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu Daiktu pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai.
8.6.    Nuomotojas atsako už savo pajamų teisingą deklaravimą, laikydamas, kad: (i) Nuomotojo pajamas sudaro suma, susidedanti iš Nuomininko/ų sumokėtų nuomos kainų už Nuomotojo nuomojamų daiktų nuomą sumos per Nuomotojo ataskaitinį laikotarpį; (ii) Nuomotojo išlaidas sudaro suma, susidedanti iš Nuomotojo patirtų išlaidų.
9.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1.    Kilusius ginčus šalys sprendžia derybų būdu, jei susitarti nepavyksta, ginčai, kylantis iš šios sutarties ar su ja susiję, galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka.
9.2.    Šios Bendrųjų sąlygų sutarties dalimi yra laikomas: (i) susirašinėjimas tarp šalių; (ii) pasirašyta Sutartis (Atlygintinė Daikto nuomos sutartis (Specialiosios sąlygos)); (iii) Susitarimai dėl Sutarties pakeitimo ir papildymo (jeigu tokie buvo sudaryti).
9.3.    Nuomos Sutartis yra sudaroma lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po 1 (vieną) tenka kiekvienai iš šalių.
9.4.    Daikto nuomos Sutartis įsigalioja pasirašius Daikto perdavimo-priėmimo aktą Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.

 

bottom of page